PWB 4   PWB 5

 

                                         Régional PWB

 

Les ZVZ de Plaines Wilhems Bas se sont rencontrés dimanche 22 septembre lors d'une messe à St Patrick. A la fin de la messe Gérard Frivet a fait une prière d'action de grâces qui nous vous livrons en intégralité: 

 

Bonjour à vous tous,

Bonzour Per JC Veder ek Per P Fabien, mersi zot finn donn nou lokazion pou partaz nou lafwa e rann gras Bondie pandan sa lamess-la.

Zordi enn gran zour pou Zezi Vre Zom St Patrick, St Pierre, St Luc, ND de Lourdes, Sacre Cœur ek Mont Roches. Nou inn rasamble nou fami pou rann gars Bondie pou tou seki li finn fer pou noue k nou fami.

Nou donn Zezi tou louanz ek nou dir li mersi di fon nou leker parski Zezi inn depoz so parol dan nou leker e nou finn less nou fasone, gide, eme, expoze ar so regar e sa finn transform nou lavi avek nou fam, nou mama, nou zanfan, nou fami, nou prosin, nou kamarad ek dan nou travay. Se pou sa ki nou rann twa la gras Zezi pouu tou kitsoz ki tonn fer pou nou.

Dan silans leker Monper Jean Claude Veder Bondie inn travay so lintelizans pou li donn enn formation ki appel Zezi Vre Zom. E li pa finn gard sa pou li tousel, linn partaz li avek le JP Arlanda, G Mongelard, E Coosnapen, E Sunnassee, etc, ek enn bann lezot Monper ankor. E Bondie finn rant dan silans sa bann prete-la pou fer nou bann zom dekouver Zezi Vre Zom. E zordi nou kapav dir ki nou finn vinn bann Vre Zom Zezi. Regar Zezi finn fer nou bann prete vinn enn bann serviter kouma li pou zot servi noue k nou fami. Sa serviz ki zot finn donn nou la, finn transform nou lavi se pou sa ki nou pe rann gras Zezi pou bann prete ki li finn donn nou kouma enn papa.

Kouma nou kapav pa rann twa gras Zezi. Ena zom ti aret vinn lames pandan 10an, ena ti vinn enn fwa letan, zordi get zom kouma pe ranpli legliz. Ena finn aret bwar. Trwa frer pa ti pe koze par twa Zezi zot finn rekonsilie. Enn zom pa ti pe koz ars o mama depi 4 an, par twa Zezi zot pe viv dan lamour. Enn zom ek so fam finn amenn enn malad dan zot lakaz pou donn li tou swin ki li bizin. Enn zom finn viv dan laenn pandan Kinz-an e par twa Zezi li finn reisi tir sa laenn-la dan so leker e li finn pardonn sa dimoun-la. Enn indou finn tann to bonn nouvel e li finn konverti. Ena boukou zom zordi pe donn zot lavi pou servi legliz. Zezi ena boukou kitsoz ki nounn gagnie e dekouver me si sak zom rakonte nou lames pa pou fini. Me seki nou kapav dir twa Zezi Mersi, e toulezour nou pou rann twa gras Zezi. Nou anvi dir twa Zezi pou tou seeki to finn donn nou kom risess, mem rises larzan, montre nou kouma pou servi li pou boner tou dimoun.

Mersi Zezi pou nou mama, nou fam, nou kamarad, parski boukou parmi nou se zot fam, zot mama, zot kamarad ki finn pouss zot pou swiv sa parkour la.

Zordi ankor dan silans nou leker to pe rezwe fim nou lavi. Ki nou ete, kot nou sorti, kot nou pe amenn nou fami. To siyonn nou pase pou nou konpran lamour nou fami ek lamour ki to ena pou nou Zezi. E to lamour Zezi nou sel souvenir. Dan nou tourman, dan nou tanpet, kan dout fatig nou latet nou anvi demisione, abandone, e less nou fami. Me kan nou kriye to nom Zezi to rant dan sekre nou silans e to fer nou trap lame nou fami pou swiv twa dan laglwar.

Zom dir to fami ki manier to kontan li, nou tou ki la dir nou bann prete ki manier nou kontan zot, dir nou Zezi kouma nou kontan li.

Zezi dir nou ankor ki manier to kontan nou.

Amenn